Σάββατο, 14 Μαΐου 2011

Ο Άγιος Βάρβαρος

Ο Άγιος Βάρβαρος έζησε το 820-829 μ.χ. επί της Βασιλείας του Μιχαήλ Τραυλού. Ήταν μέλος πειρατι­κής συμμορίας Αράβων, από την χώρα των Άφρων, οι οποίοι έκαναν επιδρομές στα μέρη της Ακαρνανίας. Με­τά από σκληρή μάχη στο χωριό Καραϊσκάκη Άστακου εναντίον τών Άκαρνάνων ό μόνος πού σώθηκε ηταν ό Βάρβαρος. Από τότε κατέφυγε στα βουνά του Τρύφου και ζούσε ως ληστής. Κάποια μέρα, ενώ ο ιερέας λει­τουργούσε στο Ναό του Αγίου Γεωργίου στο όρος Νύσ­σα, αξιώνεται Θείας και Ουρανίου αποκαλύψεως. Η Χά­ρις του Θεού έκανε το μεγάλο θαύμα της μεταστροφής του! Πιστεύει στον Χριστό και βαπτίζεται. Κείρεται μο­ναχός και ασκείται στην έρημο με νηστεία, αγρυπνία, προσευχή και σωφροσύνη. Κυνηγοί από την Πρέβεζα περιπλανώμενοι στο όρος για θηράματα συναντούν τον Βάρβαρο, τον οποίο εκλαμβάνουν ως άγριο θήραμα και τον θανατώνουν. Με ιερή συγκίνηση πριν παραδώσει την αγία του ψυχή στον αγαπημένο του Ιησού αναφω­νεί: «Μνήσθητί μου Κύριε, εν τη Bασιλεία Σου». Πνέο­ντας τα λοίσθια ψιθύρισε με δυσκολία: «Πίε, Βάρβαρε, ποτήριον αίμα οίον κεκέρακας». Πιές, Βάρβαρε, ποτήρι με αίμα, Όμοιο με αυτό που και συ πρόσφερες σε άλ­λους.

Το Ιερό λείψανό του ενταφιάζεται στο σημείο που βρίσκονται τα λουτρά του Τρύφου. Στο μέρος αυτό έχει κτιστεί Ναός προς τιμή του. Μετά από θαύμα, που έκανε ο Άγιος σε Αξιωματικό από την Βενετία, τα λείψανά του μεταφέρθηκαν στην Ιταλία. Ό Άγιος Βάρβαρος εί­ναι μυροβλήτης, θαυματουργός και ιαματικός.
Η μνήμη του εορτάζεται στις 23 Ιουνίου και στις 15 Μαΐου
Μεγαλυνάριον.

«Χαίροις αίχμαλώτων ο λυτρωτής, χαίροις ασθενού­ντων ο ταχύδρομος ιατρός, χαίροις ο στεφάνοις αθλητι­κοίς παμμάκαρ στεφθείς παρά Κυρίου, Όσιε Βάρβαρε».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου